MIROSLAV KOLAREVIĆ PREDUZETNIK, STUR I AGENCIJA MIROS ZLATIBOR, sa sedištem na Zlatiboru, opština Čajetina, Rujno br. 5, matični broj 55540047, PIB 101073157, delatnost hoteli i sličan smeštaj (u daljem tekstu: Agencija MIROS) vlasnik je internet stranice http://vilaborova.com/ , https://prodaja.vilaborova.com/  (u daljem tekstu: „stranica“). Pristup i korišćenje stranice, kao i pristup i korišćenje drugih sadržaja na stranici, regulisani su, pored odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa Republike Srbije, i ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“).  Uslovi su pravno obavezujući između Agencije MIROS, kao imaoca svih prava na stranici i njenim sadržajima sa jedne strane i svih posetilaca stranice sa druge strane.

Molimo posetioce stranice da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što nastavite da koristite navedenu stranicu. Korišćenjem stranice saglašavate se sa Uslovima i potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatil njihovu sadržinu. Shodno tome, ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima, molimo Vas da odmah prestanete da koristite ovu stranicu.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Stranica, kao i svi sadržaji koji se na stranici nalaze, uključujući ali ne ograničavajući se na sve tekstove, fotografije, audio i video materijale, logotipe, grafičke prezentacije, softvere i slično,  vlasništvo su Agencije MIROS, odnosno ista je nosilac prava intelektualne svojine na njima ili su na stranici objavljeni uz dozvolu odgovarajućeg ovlašćenog nosioca prava intelektualne svojine.

Agencija MIROS zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na stranici.

Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvenim mrežama ili štampanje dostupnih materijala sa stranice za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje materijala sa stranice u naučne, neprofitabilne i nekomercijalne svrhe, uz obavezu vidnog, potpunog i nedvosmislenog navođenja stranice Agencije MIROS kao izvora sadržaja.

Nije dozvoljeno reprodukovanje, modifikovanje niti prodaja bilo kog materijala dostupnog na stranici bez prethodne pismene saglasnosti Agencije MIROS.

Svaka neovlašćena upotreba, zloupotreba ili bilo koje drugo postupanje kojim se povređuju zakonom zaštićena prava intelektualne svojine može imati za posledicu građansku i/ili krivičnu odgovornost za takvo protivpravno postupanje. 

SADRŽAJ STRANICE

Primarna svrha stranice je informativna. Kompletan sadržaj stranice ponuđen je posetiocima potpuno besplatno i u dobroj nameri.

Sadržaj stranice može sadržati netačne podatke ili slovne, gramatičke ili druge omaške, a Agencija MIROS neće biti odgovoran za bilo koje greške ili propuste kada je reč o informacijama objavljenim na stranici.

Agencija MIROS ne garantuje da će stranica funkcionisati bez prekida ili grešaka, niti na potpuno bezbedan način u odnosu na zloupotrebe trećih lica, kao ni da će nedostaci bilo koje vrste biti blagovremeno ispravljani, niti da će stranica uvek biti kompatibilna sa hardverom ili softverom posetilaca.

Agencija MIROS zadržava pravo da u svako vreme može izmeniti formu i/ili sadržaj stranice, bez prethodnog obaveštenja.

ODRICANJE OD ODGVORNOSTI

Posetioci stranice koriste stranicu na spostveni rizik. Agencija MIROS nije odgovorna za materijalnu ili nematerijalnu štetu, bilo direktnu ili indirektnu, koja nastane iz korišćenja ili u nekoj vezi sa korišćenjem stranice i/ili sadržaja na njoj.  

OBAVEZE POSETILACA STRANICE

Pored obaveza predviđenih odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima, posetioci stranice imaju i sledeće obaveze:

  1. da stranicu koriste samo u zakonite svrhe i u skladu sa svim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima, te ovim Uslovima korišćenja;
  2. da korišćenjem stranice ni na koji način ne povrede prava bilo kog drugog posetioca, Agencije MIROS ili trećih lica;
  3. da koristeći stranicu ne razmenjuju bilo kakav materijal koji je u vlasništvu trećih lica ili kojima se krše bilo koja prava intelektualne svojine ili druga prava koja pripadaju trećim licima;
  4. da se uzdrže od bilo kakvog pokušaja da onesposobe ili zaobiđu mere provere autentičnosti ili bezbednosti ili da ugroze sistem ili mrežu Agencije MIROS;
  5. da koristeći stranicu ne razmenjuju sadržaje sa virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenim u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojeg softvera i/ili hardvera.

INTERNET STRANICE TREĆIH STRANA

Radi potpunijeg informisanja posetilaca, stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih strana, odnosno stranicama čiji vlasnik ili korisnik nije Agencija MIROS. Agencija MIROS nije odgovorna za sadržaj, politiku privatnosti, uslove korišćenja ili bezbednost stranica trećih strana i ne preuzima odgovornost  za bilo kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava lica na tim stranicama. Shodno navedenom, Agencija MIROS ukazuje posetiocima da navedenim stranicama pristupaju na sopstvenu odgovornost, uz preporuku da se prilikom pristupanja upoznaju sa sadržajem njihovih politika privatnosti i uslovima korišćenja.

IZMENE STRANICE

Stranica, odnosno njena forma, kao i njen sadržaj, podložni su promenama bez prethodne najave i obaveštenja. Ali Agencija MIROS se ne obavezuje da redovno, odnosno u bilo kojim tačno određenim intervalima, vrši ažuriranje svih informacija sadržanih na stranici. Shodno tome, posetioci stranice su u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti i potpunosti svih informacija i materijala koji se na stranici nalaze.

DELIMIČNA NIŠTAVOST USLOVA KORIŠĆENJA

Ukoliko se za bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja utvrdi od nadležnog suda da je ništava, odnosno da ne proizvodi pravno dejstvo, to neće biti od uticaja na punovažnost preostalih odredbi Uslova. One će i dalje proizvoditi pravno dejstvo i nastaviće da se primenjuju.

MERODAVNO PRAVO

Na ove Uslove korišćenja primenjuje se pravo Republike Srbije kao merodavno.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

U slučaju bilo kakvog spora nastalog povodom korišćenja stranice, Agencija MIROS i posetioci stranice obavezuju se da pokušaju da isti reše sporazumno, mirnim putem. U slučaju da to nije moguće, za spor je nadležan sud u Beogradu.

STUPANJE NA SNAGU I AŽURIRANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na stranici http://vilaborova.com/, https://prodaja.vilaborova.com/.

Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni i/ili dopunjeni u svako doba i sve naknadne izmene i/ili dopune biće blagovremeno objavljene na stranici http://vilaborova.com/, https://prodaja.vilaborova.com/.